รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปี (2558-2565)"